Obchodné podmienky určujú práva a povinnosti ako poskytovateľa a prevádzkovateľa e-shopu, tak aj objednávateľa. Predmetom obchodných podmienok je definícia obchodného vzťahu poskytovateľa a objednávateľa na základe zákona č. 102/2014 Z.z. .

1. IDENTIFIKAČNÉ A KONTAKTNÉ ÚDAJE
Názov spoločnosti: C-Engineering spol. s r. o.

Sídlo: Hraničná 12, 058 01  Poprad

IČO: 36497959

DIČ: 2021882181

IČ DPH: SK2021882181

Zapísaná v obchodnom registri okresného súdu v Prešove vložka č. 15399/P

Telefónne číslo: +421 52 77 21 360

E-mail: info@c-engineering.sk 

2. DOZORNÝ ORGÁN
Orgánom dozoru je Slovenská obchodná inšpekcia, Inšpektorát SOI pre Prešovský kraj, so sídlom Obrancov mieru 6, 080 01 Prešov 1. Kontaktné údaje: http://www.soi.sk/sk/Kontakt.soi

3. OBJEDNÁVKA
Objednávateľ je oboznámený so základnými a hlavnými vlastnosťami objednávaného produktu a to v popise produktu ešte pred uskutočnením objednávky.
Objednávateľ je oboznámený s obchodným menom, sídlom, adresou, kontaktnými údajmi (telefónne číslo, e-mail) predávajúceho. Na uvedených kontaktoch má právo spotrebiteľ uplatniť reklamáciu produktu alebo služby, podať sťažnosť alebo iný podnet.
Objednávateľ je pre objednaním informovaný o celkovej cene tovaru, služby a to vrátane dane z pridanej hodnoty (DPH).
Objednávateľ uvedie v objednávke správne a pravdivé údaje objednávateľa ako názov firmy, sídlo, poštovú adresu, meno a priezvisko objednávateľa, telefónne číslo, e-mail, IČO, DIČ, IČ DPH.
Elektronická objednávka bude poskytovateľom považovaná za validnú v prípade výberu minimálne jedného produktu zo sortimentu, zvolenia spôsobu úhrady a mena osoby, ktorá objednávku vykonala. Dátum objednávky bude vyplnený systémom automaticky. Po potvrdení objednávky objednávateľom bude objednávka zaevidovaná v systéme poskytovateľa a od toho okamihu vzniká právny obchodný vzťah medzi poskytovateľom a objednávateľom. Objednávateľ má právo objednávku stornovať bez akéhokoľvek poplatku do času expedície alebo vydania licencie.
Objednávateľ má právo zadarmo sa zoznámiť so softvérovými produktami formou demoverzie (plne funkčná verzia programu avšak časovo obmedzenou).
Potvrdením elektronickej objednávky objednávateľ prehlasuje, že bol oboznámený s možnosťou využitia demoverzií softvérových programov. Súčasťou všeobecných obchodných podmienok firmy C-Engineering spol. s r. o. sú aj licenčné softvérové podmienky, ktoré sú uvedené pri inštalácií jednotlivých produktov.
Kúpna zmluva, na ktorej základe je realizovaný predaj tovaru predávajúcemu vzniká na základe záväzného potvrdenia objednávky v systéme. Predávajúcim e-mailom potvrdená objednávka (alebo jej časť) je považovaná za záväznú pre obe strany, ak nedôjde k porušeniu podmienok dohodnutých v čase potvrdenia a vtedy zároveň vzniká vzťah medzi zákazníkom a predávajúcim C-Engineering spol. s r. o.

4. PLATOBNÉ A DODACIE PODMIENKY
Platobné podmienky si volí objednávateľ v procese objednávania v e-shope, kde sú uvedené všetky možné spôsoby platieb, dopravy, dodacie lehoty a prípadne ďalšie informácie.

5. STORNO OBJEDNÁVKY
Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v týchto prípadoch:

  •  v prípade objednávky na dobierku objednávku nebolo možné záväzne potvrdiť (chybne uvedené telefónne číslo, nedostupný, neodpovedá na e-maily atď.)
  • v prípade, že kupujúci si v minulosti neprevzal tovar alebo iným spôsobom porušil obchodné podmienky
    tovar sa už nevyrába alebo nedodáva. V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude okamžite kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe.

6. ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLÚVY (ZÁKON č. 102/2014 Z.Z.)
Odstúpenie od kúpnej zmluvy zo strany kupujúceho - spotrebiteľa.ktorý nie je podnikateľom v zmysle § 2 ods.2 Obchodného zákonníka, resp. podľa definície uvedenej v zákone č. 102/2014 Z.z..
Kupujúci (nepodnikateľ) má právo v súlade so zákonom O ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho č. 102/2014 Z.z. odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru, pričom v tomto zákone je kupujúci definovaný ako spotrebiteľ.. V prípade uplatnenia tohto práva je kupujúci povinný dodržať podmienky a postup uvedený nižšie vo VOP.
Ako postupovať v prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy.
Vzhľadom k tomu, že v prípade odstúpenia sa zmluva od začiatku ruší, vráti alebo nahradí dodávateľ kupujúcemu a kupujúci dodávateľovi všetky vzájomne prijaté plnenia.
Ak sa zákazník rozhodne pre odstúpenie od zmluvy v lehote uvedenej v bode 4.1, je povinný dodržať nasledujúce podmienky:
kontaktovať nás (viď kontakt) so žiadosťou o odstúpenie od zmluvy s uvedením čísla objednávky, mena a priezviska, dátumu nákupu a svojim číslom účtu či adresou pre vrátenie peňazí. Odstúpenie od zmluvy je potrebné zaslať alebo osobne doručiť na našu adresu, pričom je to potrebné učiniť do 14 dní odo dňa doručenia tovaru / poskytnutia služby.
ak kupujúci už tovar obdržal a prevzal, zašle ho späť na našu adresu uvedenú v sekcii "kontakt" najneskôr od 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy a to za nasledujúcich podmienok:
- tovar nesmie byť použitý
- tovar musí byť nepoškodený
- tovar musí byť kompletný
- zašlite spolu s dokladom o kúpe - faktúra

Kupujúci znáša akékoľvek zníženie hodnoty v súlade so zákonom č. 102/2014 Z.z. 

4. Ďalšie podmienky pre odstúpenie od zmluvy

Kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy v prípadoch uvedených v § 7 ods. 6 zákona č. 102/2014 Z.z. Nakoľko naša spoločnosť ponúka aj elektronické služby – poskytnutie licenčného kľúča bez hmotného nosiča prostredníctvom e-mailu, kupujúci je pri objednaní vyzvaný na súhlas s tým, že jeho prijatím stráca možnosť odstúpenia od zmluvy v zmysle uvedeného zákona. Výnimku tvorí nefunkčnosť (chybnosť) licenčného kľúča, čo musí kupujúci presvedčivo predávajúcemu dokázať. V opačnom prípade nebude možné akceptovať odstúpenie od zmluvy!

Predávajúci nezodpovedá za nefunkčnosť alebo nepoužiteľnosť softvérovej licencie v dôsledku nesprávneho používania alebo kombinácie vplyvov technického vybavenia, programového vybavenia alebo škodlivých programov (napr. vírusov a iných malwarov, spywarov a iné). Kupujúci si je povinný overiť pred zakúpením kompatibilitu.

Pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru Vám peniaze za tovar zašleme prevodom na Váš účet a to najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy (§ 9 Z. z. č. 102/2014).

Fyzický tovar odporúčame zaslať ako doporučenú a poistenú zásielku, nakoľko neručíme za jeho prípadnú stratu na ceste k nám. Zásielky na dobierku nebudú akceptované.
V prípade nesplnenia niektorej z vyššie uvedených podmienok nebude akceptované odstúpenie od objednávky a tovar bude vrátený na náklady odosielajúceho naspäť.

7. ZÁRUČNÉ PODMIENKY A REKLAMAČNÝ PORIADOK
Tento reklamačný poriadok sa vzťahuje na tovar, ktorý bol zakúpený u predávajúceho a ktorého reklamácia bola uplatnená v záručnej dobe 24 mesiacov odo dňa dodania tovaru.
Ku každému tovaru zakúpenému v internetovom obchode www.sketchup.sk  (predávajúci C-Engineering spol. s r. o.) je pri jeho dodaní kupujúcemu priložená faktúra (predajný daňový doklad), ktorá slúži zároveň ako záručný doklad. Pri predaji elektronickej licencie bez hmotného nosiča je faktúra zaslaná len elektronickou formou v PDF formáte.
 Zakúpené časovo neobmedzené licencie majú záručnú dobu 24 mesiacov na funkčnosť licenčného kľúča.
Zakúpené časovo obmedzené licencie majú záručnú dobu na funkčnosť licenčného kľúča na vymedzený čas, na ktorý je licencia zakúpená (napr. 12 mesiacov), maximálne však na 24 mesiacov.
Pri prevzatí tovaru je kupujúci povinný skontrolovať nasledujúce:
či sa jedná o výrobok, ktorý bol objednaný (ak sa jedná o výrobok, ktorý nebol objednaný, tovar nerozbalujte, neotvárajte, prípadne neinštalujte ani neaktivujte licenčný kód, inak nebude možné ho vymeniť)
či je výrobok v neporušenom stave, tzn. či nemá zjavnú vadu
Záruka sa nevzťahuje na vady tovaru spôsobené nesprávnym používaním, alebo poškodením tovaru kupujúcim. Obal a obsah výrobku pri doručení nesmie byť mechanicky poškodený (mechanickým poškodením sa rozumie také poškodenie výrobku, ktoré nemohlo vzniknúť bežným používaním výrobku na účel, pre ktorý bol vyrobený).

Reklamovaný tovar je kupujúci povinný uplatniť za vyššie uvedených podmienok na tejto adrese:

C-Engineering spol. s r. o.

Hraničná 12

 058 01  Poprad

8.  Reklamačný poriadok
Predávajúci potvrdí prijatie reklamácie a vydá kupujúcemu potvrdenie o uplatnení reklamácie tovaru vo vhodnej forme. Za deň uplatnenia reklamácie sa považuje deň jej doručenia predávajúcemu. Ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie. Potvrdenie o vybavení reklamácie bude zaslané písomne.
Predávajúci je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch do 3 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. V odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie tovaru najneskôr do 30 dni odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie vybaví reklamáciu predávajúci ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr. Vybavenie reklamácie však nesmie byť dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí 30 dňovej lehoty na vybavenie reklamácie ma kupujúci právo odstúpiť od kúpnej zmluvy a bude mu vrátená plná suma za tovar alebo má právo na výmenu tovaru za nový.
Práva kupujúceho pri uplatňovaní reklamácie:pri odstrániteľnej chybe má kupujúci právo, aby tá bola odstránená bezplatne, riadne a včas. O spôsobe odstránenia vady rozhoduje predávajúci. Kupujúci môže požadovať namiesto o opravy vady (opravy) výmenu chybnej veci za bezchybnú, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť chyby,
pri výskyte neodstrániteľnej chyby, ktorá bráni riadnemu užívaniu veci na daný účel, má kupujúci právo buď na výmenu veci alebo na odstúpenie od kúpnej zmluvy (vrátenie peňazí).
reklamácia sa považuje za vybavenú, ak sa skončí reklamačné konanie odovzdaním reklamovaného tovaru, jeho výmenou alebo vrátením kúpnej ceny tovaru, písomnou výzvou na prevzatie plnenia alebo jej odôvodnené zamietnutie.
Pokiaľ spotrebiteľ nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, má možnosť obrátiť sa na predávajúceho o žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci na žiadosť o nápravu odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, spotrebiteľ má v zmysle § 12 zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia svojho sporu. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s prevádzkovateľom e-shopu je Slovenská obchodná inšpekcia (www.soi.sk) alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (http://www.mhsr.sk/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov/146987s), pričom spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti. Spotrebiteľ zároveň môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Informácie o poplatkoch za návrh nájde spotrebiteľ na internetových stránkach konkrétneho subjektu alternatívneho riešenia sporov. 
 

9. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Predávajúci sa v plnej miere riadi zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov. Náš internetový obchod rešpektuje Vaše súkromie. Aby sme Vám mohli ponúknuť hodnotné služby, potrebujeme však poznať niektoré vaše osobné dáta. Tieto dáta chránime pred zneužitím a zaručujeme Vám, že nikdy neposkytneme tretiemu subjektu Vaše kontaktné informácie a údaje o vašich nákupoch.

Predávajúci prehlasuje, že všetky osobné údaje sú dôverné, budú použité iba k uskutočneniu plnenia zmluvy s kupujúcim a nebudú inak zverejnené, poskytnuté tretej osobe apod. s výnimkou situácie súvisiacej s distribúciou či platobným stykom týkajúceho sa objednaného tovaru (oznámenie mena, čísla účtu a adresy dodania). Predávajúci postupuje tak, aby subjekt údajov neutrpel ujmu na svojich právach, najmä na práve na zachovanie ľudskej dôstojnosti, a tiež dbá na ochranu pred neoprávneným zasahovaním do súkromného a osobného života subjektu údajov. Osobné údaje, ktoré sú poskytnuté dobrovoľne kupujúcim predávajúcemu za účelom splnenia objednávky , sú zhromažďované, spracovávané a uchovávané v súlade s platnými zákonmi Slovenskej republiky, najmä so zákonom č. 122/2013 Z.z., o ochrane osobných údajov, v platnom a účinnom znení. Kupujúci je oboznámený s  zhromažďovaním a spracovaním týchto osobných údajov na účely splnenia predmetu uzatvárané kúpnou zmluvou. Kupujúci má právo prístupu k svojim osobným údajom a právo na ich opravu (prostredníctvom citovaného kontaktného formulára vrátane práva požadovať vysvetlenie a odstránenie nevyhovujúceho stavu a ďalších zákonných právach k týmto údajom.

V rámci reklamačného konania sú od zákazníkov vyžadované nasledujúce údaje: meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo, e-mail a podpis či digitálny podpis. Všetky takto získané osobné údaje sú spracované výhradne za účelom potrebným pre vybavenie reklamácie a v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z., o ochrane osobných údajov, v platnom a účinnom znení.

Kupujúci má právo prístupu ku svojím osobným údajom a právo na ich opravu vrátane práva požadovať vysvetlenie a odstránenie chybného stavu a ďalších zákonných práv k týmto údajom.

Viac informácii o ochrane a užívaní osobných údajov, ktoré sú súčasťou obchodných podmienok, nájdete v článku ochrana osobných údajov.